องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 

นายปัญญา  สุดมี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนุศร  นาบุญ

นายสุภิษ  พงษาบรรณ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายใส  ปักกาโล

นายชัยภพ  แสงพรม

นายไพโรจน์  แสงพรม

นายสว่าง  ศรีบุญเรือง

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายปัญญา  สุดมี

นางจิตราภา  ปริเวทัง

นายนุศร  นาบุญ

นายอนวัช  ละอองทอง

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายวิทยา  สุทธิมูล

นายสุนนาค  ปะวะเสริม

นายประยูร  สายสุด

นายคำพันธ์  เยี่ยงไธสง

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายสมบูรณ์  เวสา

นายบุญสอน  ฮุมโฮม

นายคุณาสิน  เตาะไธสง

นายลำพูน  ยางเครือ

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายสมดี  ทุมมี

นายไพวัลย์  มาระศรี

นายทองลี  รัตนนท์

นายบุญถม  ลีสม

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายเสงี่ยม  ผลเพิ่ม

นายวิวัฒน์  โพธิ์วิเศษ

นายนำพล  ปยุตธนกุลพงษ์

นายคมสัน  ชำนาญ

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 

นายสุภิษ  พงษาบรรณ์

นางคำผัด  แสงโชติ

   
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13