วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กน 219 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดหินคลุกรอบพื้นที่ในเขตตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ศูนย์เด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขุดคลองรอบสระหนองโสน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง