วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-2006N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(อนุชิต ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน(สมร ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิษฎา ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิญญา ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง (พวงพะยอม ม.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง(สมพร ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง ประจำเดือนม.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง