วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองโดน เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านสองพี่น้อง เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีบวงสรวงตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยธรรตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กน 219 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา (รายหัวเด็กอายุ 2-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง