องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
  tr>
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา
       ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา
 
  ช่องทางแจ้งเบาะแสโฆษณา
  โครงการ อบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ทำขนมไทย
  โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในกา...
  จนท.จัดเก็บรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และให้บริการเก็บ...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) เมื่อวัน...
  กิจกรรมฌาปนกิจศพนายสมหวัง ผุยคำผิ อปพร.ม.๖
  กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว...
  มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้ผู้พิการและผู้ประสบป...
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม เรื่อง ราคาประเม...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้