องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม 

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2565

**********************************************

            อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น

         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม  ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฏหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้  เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโนนตูมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้  

           อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

                 จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

                       ประกาศ  ณ วันที่่ 1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

 

 

                                                                                 (นางสาวเครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี)

                                                                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 

                                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A5CO54gTv4R1C--WGFPFFbuEB-sOJZhv/edit#gid=743843300

2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09
2022-03-03
2022-02-01
2022-01-20
2022-01-13
2021-12-01