องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564


กฏกระทรวง

         ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง  และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559  พ.ศ.2564

                                         _______________________________  

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

        ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2 (2) (3) (4)  และ (5)  และหนังสือรับรองการแจ้งตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.2559  ตั้งแต่วันที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถงวันที่ 13 พฤจิกายน พ.ศ.2565 

                                                              ให้ไว้  ณ วันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

                                                                           อนุทิน   ชาญวีรกูล

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09
2022-03-03
2022-02-01
2022-01-20
2022-01-13
2021-12-01