องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2565


 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม

เรื่อง  รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

 .............................................

          ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม  

๑.๒  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ๒  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕            

๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่นๆ  ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

          ๒.  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

๒.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก                 จำนวน  ๑  ฉบับ 

๒.๓  สำเนาสูติบัตรเด็ก                       จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.๔  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา        อย่างละ  ๑  ฉบับ

๒.๕  สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดสีชมพู)

๒.๖  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

         ๓.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

๓.๑  ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  หนองโดน  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕  ในวันและเวลาราชการ

๓.๒  กำหนดการรับสมัคร  และสัมภาษณ์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน 

๔.  วันมอบตัว

                   ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน  ให้มอบตัวในวันที่ปฐมนิเทศ  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

          ๕.  กำหนดการเปิด -  ปิดภาคเรียน

                   - เปิดเรียนตลอดปีงบประมาณ 

- กำหนดระยะเวลาเรียน

-  เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

-  เวลารับเด็ก  ๐๗.๓๐  น. -  เวลาเลิกเรียน  ๑๕.๐๐  น.

-๒-

 

๖.  อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

๗.  เครื่องใช้สำหรับเด็ก

๗.๑  เครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดมือ  ที่นอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 

๗.๒  เครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ผู้ปกครองจัดหามาเองตลอดปีการศึกษา

๗.๓  เครื่องใช้อื่นๆ  ประกอบด้วย  ชุดนักเรียน  และชุดกีฬา  แยกเป็น

                   ๗.๓.๑  เด็กที่มีอายุครบ  ๒  ปี ณ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ให้ผู้ปกครองเตรียมให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก

                   ๗.๓.๒  เด็กที่มีอายุครบ  ๓  ปี  ณ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  จะได้รับชุดนักเรียนฟรี   ในราคา  ๓๐๐  บาท  ส่วนชุดกีฬาผู้ปกครองเตรียมให้เด็กเอง

๘.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้  ๒  เวลา  ดังนี้

          -  เวลา  ๑๑.๐๐  น.      อาหารกลางวัน + ผลไม้

          -  เวลา  ๑๔.๐๐  น.      อาหารว่าง  (นมกล่อง)

๙.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

๙.๑  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแจ้งครูผู้ดูแลเด็กให้ทราบก่อนทุกครั้ง

๙.๒  การรับและส่งเด็ก  ผู้ปกครองจะต้องนำเด็กมาส่งให้ครูผู้ดูแลเด็กตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐  น. เป็นต้นไป  และให้รับกลับเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

๙.๓  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

๙.๔  ห้ามเด็กนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

๙.๕  ห้ามเด็กสวมหรือนำเครื่องประดับ  ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญเสีย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้งสิ้น

๙.๖  หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ  เกี่ยวกับเด็ก  โปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

          ๑๐.  กรณีเด็กสมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือมีอายุไม่ครบตามที่กำหนดตามข้อ  ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาขอยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

                    ประกาศ            ณ  วันที่          เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

                                                         

                                                          (นายมนูญ  ลีสม)

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม

2022-12-27
2022-12-06
2022-10-03
2022-07-19
2022-07-12
2022-05-23
2022-05-10
2022-04-01
2022-04-01
2022-03-09