องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  พนักงานส่วนตำบลโนนตูม ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม   ในระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566

 

2023-07-26
2023-07-18
2023-07-10
2023-07-07
2023-06-20
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-02
2023-04-19
2023-03-31