องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
 


ประชุมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิเสธรับเงินขวัญและของกำนัลทุกชนิด


เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ได้มีการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินภารกิจต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลโนนตูม ซึ่งภายในการประชุมมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศต่างๆ อีกทั้งและเน้นย้ำให้มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

2023-07-26
2023-07-18
2023-07-10
2023-07-07
2023-06-20
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-02
2023-04-19
2023-03-31