องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายนำพล  ปยุตธนกุลพงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-6320385


นายทองลี  รัตนนท์
นางวิราภรณ์  มาลัยหอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-6757381
โทร.086-0661393


นางพัชนี   วงศ์ธนา
นายกำปั่น  สายนาค
นายรัชพล  บำรุงไร่
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.086-3475212
โทร.096-3342006
   โทร.096-8322609
นายวีรศักดิ์  สายสุด
นายธีระพงษ์  จันทะคาม นายสมชาย  ดั่งไธสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.087-2404216
โทร.061-1023135
โทร.098-8358119
นายสมบูรณ์  เวสา นายวิรัช  ยวดยาน นางวิราภรณ์  มาลัยหอม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.087-8735419
โทร.082-5261554
โทร.086-0661393
นายทองลี  รัตนนท์ นายเสงี่ยม  ผลเพิ่ม นายนำพล  ปยุตธนกุลพงษ์ นางสาวกัญญลักษณ์  คำเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร.087-6757381
โทร.082-1319425 โทร.085-6320385 โทร.081-5312785 
 


   


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign