องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
สำนักปลัดนางยุพิน สมควร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-6167489

นางสาวเครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1831559
นางบุปผา  เมืองสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.089-9863626
 
นายประวิทย์  พิมพร 
ว่าง
นางจุฑารัตน์  อินทร์นอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นิติกร ปก./ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชลอ คอยกลาง
จ.ส.อ.ปัญญา ชาววาปี
นางสาวภัสร์ธาวัน นาคพันธ์ธนา
จ.ส.อ.ชนที  พิระชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นางสาวนภัสกร ปักการะโต

นายจิรพันธุ์   นาคนกแก้ว
นายพิษณุ   แอบจิหาด
นางสาวสุพิชญาภรณ์  สุนนท์สถิตกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

-ว่าง-
นายประทวน   ตุ้ยบา
นายธนากร  แดงงาม
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์


นายพิเชษฐ  หาญสุด
นายบรรหาญ   อินทร์นอก
นายชาลี   ไร่พิมาย
พนักงานขับรถยนต์ คนงานเครื่องสูบน้ำ
ภารโรงนายองอาจ  พัฒนกุล นางสาวบุหงา   แซ่เต็ง

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign