องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
สำนักปลัดนางยุพิน สมควร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-6167489

นางสาวเครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1831559
นางบุปผา  เมืองสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.089-9863626
 
นายประวิทย์  พิมพร 
ว่าง
นางจุฑารัตน์  อินทร์นอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นิติกร ปก./ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชลอ คอยกลาง
จ.ส.อ.ปัญญา ชาววาปี
นางสาวภัสร์ธาวัน นาคพันธ์ธนา
จ.ส.อ.ชนที  พิระชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นางสาวนภัสกร ปักการะโต

นายจิรพันธุ์   นาคนกแก้ว
นายพิษณุ   แอบจิหาด
นางสาวสุพิชญาภรณ์  สุนนท์สถิตกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายอานนท์   สินพูน
นายประทวน   ตุ้ยบา
นายธนากร  แดงงาม
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์


นายพิเชษฐ  หาญสุด
นายบรรหาญ   อินทร์นอก
นายชาลี   ไร่พิมาย
พนักงานขับรถยนต์ คนงานเครื่องสูบน้ำ
ภารโรงนายองอาจ  พัฒนกุล นางสาวบุหงา   แซ่เต็ง

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign