องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
 
ที่ตั้ง

                ตำบลโนนตูม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอชุมพวง อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 37 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองตานา บ้านลุงประดู่ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองหว้าเฒ่า ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีถนนสาธารณะเป็นจุดแบ่งแนวเขต บริเวณพิกัดที่ TB592817 ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่บริเวณพิกัดที่ TB634801

                ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านตูมหวาน บ้านโนนชาด บ้านสำโรง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ถนนสาธารณะ ลำห้วยหวาย และลำห้วยกลางเป็นจุดแบ่งแนวเขต บริเวณพิกัดที่ TB 634801 ไปทิศใต้ สิ้นสุดที่บริเวณพิกัดที่ TB580696

                ทิศใต ติดต่อกับบ้านดองทะยุง บ้านอ้อ ตำบลงิ้ว บ้านโนนเพ็ด ตำบลหลุ่มตะเคียน อำเภอถ้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีลำน้ำมาศเป็นจุดแบ่งเขต บริเวณพิกัดที่ TB580696 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่บริเวณพิกัดที่ TB527751

                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านหนองแดง  บ้านหนองปรือสมอ  บ้านโคกหินช้าง  ตำบลสาหร่าย อำเภอ     ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพิกัดที่ TB527751 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทุ่งนาและแนวเขตที่สาธารณะสิ้นสุดที่บริเวณพิกัดที่ TB592817

 
 
พื้นที่

                ตำบลโนนตูมมีพื้นที่ทั้งหมด 37,932 ไร่ หรือ 60.74  ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่รวม 32,268 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85   พื้นที่ภูเขา – ไร่  คิดเป็นร้อยละ –   พื้นน้ำ 243 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.64   พื้นที่ป่าไม้ 687 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.80    พื้นที่อื่นๆ  4,764  ไร่   คิดเป็นร้อยละ 12.65  ของพื้นที่ทั้งตำบล

 
 
ภูมิอากาศ

                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่ผัดผ่านประจำ 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่า  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ ทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้อากาศชุ่มชื่นและฝนตกทั่วไป

 
 
ภูมิประเทศ

                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปร่างลักษณะเป็นพื้นที่ราบอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนดงพิมาย ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับอำเภอห้วยแถลง มีลำน้ำมาศเป็นแนวเขตแบ่งระหว่างอำเภอ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง ในตำบลมีลำห้วยสามหมู่ไหลผ่านกลางตำบล จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ด้านทิศตะวันออกมีลำห้วยหวาย ลำห้วยกลางไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้

การปกครอง

                แบ่งการปกครองออกเป็น   13  หมู่บ้าน ดังนี้

                                1. บ้านสาหร่าย  หมู่ที่  1  มี  นายกิตติพงษ์  กิตติโยธา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                2. บ้านหนองเจ้าเรือน  หมู่ที่ 2 มี นายเที่ยง  หมอจีด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน      
                                3. บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 มี นายปกรณ์  ขันผักแว่น  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                4. บ้านหนองไร่  หมู่ที่ 4 มี นายเสนีย์  น้อยวิมล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                5. บ้านหนองโดน  หมู่ที่ 5 มี นายธนกฤต  ปะวะทัง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                6. บ้านหนองนาดี  หมู่ที่ 6 มี นายสมศักดิ์  วงศ์เพ็ญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                7. บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่ 7 มี นายบุญถม  ปริเวทัง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน          
                                8. บ้านทุ่งสว่าง    หมู่ที่ 8 มี นายอุดม  จันดาเรือง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                9. บ้านหนองรกฟ้า  หมู่ที่ 9 มี นางวันเพ็ญ  ทุมมี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                10. บ้านหนองปรือพัฒนา   หมู่ที่ 10 มี นายจิตร  ชูเลิศ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                11.บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 มี  นายน้อย  มาพะเนาว์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                12. บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 มี  นายทองอุ่น  ปะวะระ  เป็นกำนันตำบลโนนตูม
                                13. บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 13 มี  นายกิตติ  ลีสม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
 
ประชากร

                ตำบลโนนตูมมีประชากรทั้งสิ้น  7,049  คน แยกเป็นชาย  3,446  คน หญิง  3,603  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  117  คนต่อตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลมีประมาณ 1,567  ครัวเรือน  ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ   5   คน

 

ตาราง  แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

 
 

ที่มา : จากผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign