องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

           1.  การประกอบอาชีพ

                      ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา ทำได้ปีละ  1  ครั้ง ปลูกพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยวบางส่วน และทำไร่อ้อยเมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรมก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

           2.  การเกษตรกรรม รวม                    ไร่   รวม     948      ครัวเรือน 
                      -  ทำนา      20,995       ไร่      จำนวน      948     ครอบครัว       
                      -  ทำไร่           917      ไร่        จำนวน      894     ครอบครัว       
                      -  เลี้ยงสัตว์  จำนวน   273    ครอบครัว

           3.  ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
                      -  โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก)      1        แห่ง       
                      -  ธนาคาร                                                   -        แห่ง        
                      -  โรงแรม                                                   -        แห่ง        
                      - บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด                     1        แห่ง 
                      -  สถานธนานุบาล                                    -        แห่ง 
                      - ร้านค้าทั่วไป                                    72             แห่ง
                       หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                      -  ปั๊มน้ำมัน                                             2            แห่ง 
                      - โรงสี (ขนาดเล็ก)                                  44      แห่ง

           4. ด้านแรงงาน 
                      -  แรงงานภาคเกษตรกรรม    จำนวน      3,477         คน    
                      -  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม   จำนวน       279         คน    
                      - สถาบัน/ศูนย์/หน่วยฝึกอบรมฝีมือแรงงาน      -         แห่ง

           5. การบริการ
                      สถานบริการเริงรมย์    จำนวน     -      แห่ง
                      ร้านอาหาร                   จำนวน     4      แห่ง

           6. แหล่งท่องเที่ยว
                      ตำบลโนนตูมยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในช่วงขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดสวนสุขภาพรอบสระน้ำขนาดใหญ่

 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign