องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
 
สภาพทางสังคม

           1. ด้านการศึกษา

                      มีโรงเรียนในเขตพื้นที่  6  โรงเรียน ดังนี้

ตาราง  แสดงข้อมูลโรงเรียน

 

                      -  ศูนย์ กศน.    จำนวน    2    แห่ง     คือ  บ้านสองพี่น้องและบ้านหนองลุมปุ๊ก
                      -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                     จำนวน            13       แห่ง 
                      -  ศูนย์กีฬาตำบล                                     จำนวน           1         แห่ง

 

           2. การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

                      -  การศาสนา ประชาชนตำบลโนนตูมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
                      -  วัดในพระพุทธศาสนา                                      จำนวน       10       แห่ง 
                      -  โบสถ์ (ศาสนาคริสต์)                                     จำนวน       -          แห่ง 
                      -   ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการทำบุญตามประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาทั่วๆ ไป

 

           3. การสาธารณสุข

                   3.1 การให้บริการทางสาธารณสุข มีสถานบริการดังนี้ 
                      -  สถานีอนามัยประจำตำบล                                             จำนวน       1       แห่ง 
                      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)                             จำนวน     13       แห่ง 
                      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสมร.)                            จำนวน       6      แห่ง 
                      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)                                   จำนวน     10     แห่ง 
                      -  สถานพยาบาลเอกชน                                                    จำนวน       3     แห่ง 
                      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

                   3.2 จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข
                      เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                         จำนวน      3      คน
                      อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)              จำนวน    143    คน

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      ตำบลโนนตูมอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมพวง โดยมีตู้ยามตำรวจชุมชนตำบลจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน   50   คน   และมีอาสาตำรวจหมู่บ้าน  จำนวน   65  คน  ไว้สำหรับ บริการประชาชน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign