องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
 
สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
           1.  การคมนาคม

                   การคมนาคมติดต่อของตำบลกับอำเภอชุมพวงและ อำเภอใกล้เคียงมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้

                      - ถนน รพช.สายโคกตอง-ผักกาดหญ้า ผ่านกลางตำบลในแนวทิศตะวันออก–ทิศตะวันตกซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปอำเภอชุมพวง ระยะทาง 35 กิโลเมตร และไปอำเภอลำปลายมาศ ระยะทาง   27   กิโลเมตร

                   การคมนาคมภายในตำบล มีถนนสายสำคัญดังนี้ 
                      -  ถนนกรมโยธา สายบ้านหนองไร่ – บ้านหนองนาดี ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล 
                      - รพช. สายบ้านสองพี่น้อง – บ้านสาหร่าย ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล

           2.การโทรคมนาคม

                   มีระบบโทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน    8    หมู่บ้าน   และมีโทรศัพท์ตู้สาธารณะ    จำนวน 9   จุด

           3.  การไฟฟ้า

                   ประชากรตำบลโนนตูมมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่มีบางส่วนที่ต้องพ่วงกับเพื่อนบ้าน ซึ่งจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้า ให้ทั่วถึง เพื่อให้ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าสารผ่านสื่อต่างๆ ได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในแหล่งชุมชนและถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน

           4. ประปา

                   มีระบบประปา จำนวน    10    แห่ง   คือ
                      1. ประปากรมอนามัย ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บ้านโนนตูม บ้านหนองปรือพัฒนา และบ้านตูมใหญ่
                      2. ประปาหมู่บ้านสาหร่าย ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บ้านสาหร่าย   หมู่บ้านหนองเจ้าเรือน   และบ้านหนองลุมปุ๊ก
                      3.  ประปาหมู่บ้านหนองโดน ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองโดน
                      4.  ประปาหมู่บ้านสองพี่น้องให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บ้านสองพี่น้องและบ้านวังทองพัฒนา

                      5.  ประปาหมู่บ้านทุ่งสว่าง ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บ้านทุ่งสว่าง  บ้านหนองนาดี และบ้านหนองรกฟ้า

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4475-6410/โทรสาร 0-4475-6411
E-mail : admin@nontoom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign