วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากซุ้มประตูเข้าบ้านโนนตูมไปบุ่งพลับพลา บ้านโนนตูม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตูม(ธ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบ สถ./ผถ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงป้ายสำหรับประกาศผลการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำคู่มือประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตูม(พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดอบต.โนนตูม(พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง เดือนพ.ย.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน เดือนพ.ย.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ชุด บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13(จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำชำรุด บริเวณฝายน้ำล้น บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณลำห้วยสามหมู่ตอนกลาง บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำห้วยสามหมู่ บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ อบต.โนนตูม(ต.ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.โนนตูม(ประจำเดือน ต.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(หินคลุก 12 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กล 5835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมารถแบ็กโฮขุดร่องระบายน้ำบริเวณนานายสอ อภิรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมารถแบ็กโฮขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(ท่อระบายน้ำ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(หินคลุก 30 ลบ.ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(หินคลุกบ้านหนองไร่ 9 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(หินคลุก ม.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน ผษ 1141 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(หินคลุก 20 ลบ.ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสารกำจัดแมลงโรคระบาดลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออารหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบ อบต.โนนตูม(ก.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตูม(ก.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กล 5835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น C5035i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง(ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง(ตู้บานเลื่อน)
13  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง(ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (โซฟาชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัวเด็ก อายุ 2-5 ปี) ศพด.บ้านหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัวเด็กอายุ 2-5 ปี) ศพด.บ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ส.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตูม(ส.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กน 219 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดหินคลุกรอบพื้นที่ในเขตตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ศูนย์เด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขุดคลองรอบสระหนองโสน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาปั้นกระบือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาปั้นกระบือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตูม(นมเยียวยาเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบต.โนนตูม(นมเยียวยาเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น กองการศึกษา(ที่นอนเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน ผษ 1141 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อหินคลุก กองช่าง(นายใส ปักกาโล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อหินคลุก กองช่าง(บริเวณหน้าโรงจอดรถเอนกประสงค์ อบต.โนนตูม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อหินคลุก กองช่าง บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(ศาลาประชาคม ม.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสองพี่น้อง ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านหนองโดน ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ 12(ซอยบ้านนายสมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(หินคลุก 16 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5(สายรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5(ศูนย์เด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสาหร่่าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมงวงช้างและแพสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดสำนักงาน อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7(วิภาพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองโดน เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านสองพี่น้อง เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีบวงสรวงตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยธรรตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กน 219 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา (รายหัวเด็กอายุ 2-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา (รายหัวเด็กอายุ 2-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระหินสามก้อน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดให้กับสถานศึกษาในสังกัด(มี.ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มี.ค.)64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อสารเคมีและทรายอะเบทกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อสารเคมีพร้อมทรายอะเบทกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11(ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11(จ่ายขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-ADV c5035i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อต้นไผ่โครงการปลูกป่า ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือสวัสดิการดูแลผู้ประสบภัยต่างๆ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง(สมพร ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน (สมร ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิษฎา ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิญญา ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(พวงพะยอม ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(อนุชิต ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองโดน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเด็ก 22 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านสองพี่น้อง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 90 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-2006N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(อนุชิต ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน(สมร ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิษฎา ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิญญา ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง (พวงพะยอม ม.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง(สมพร ม.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง ประจำเดือนม.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองโดน ประจำเดือนม.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดขยายสระหนองทุม บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9(บ้านนายไพวัลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดขยายสระหนองกาด บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดขยายสระหนองช่องโค บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กน 219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง(สมพร ธ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิษฎา ธ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(พวงพะยอม ธ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(อนุชิต ธ.ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงพี่น้อง ประจำเเดือนธันวาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กน 219 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(ท่อ คสล. 37 ท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(ท่อ 60 ท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(พวงพะยอม พ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(อนุชิต พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง(สมพร พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน(สมร พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง (อภิษฎา พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิญญา พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน(พ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(พ.ย63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์สุขภาพหนองโดน(สมร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง(สมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(พวงพะยอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง(อภิษฎา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงาน อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อท่อ คสล. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองโก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-ADV4035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส)โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (หมีก Brother) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่มโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะ(เมทแอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสูบน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(ผษ 1141 นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กล 5835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขกาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการส่งเสริมงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อที่นอนเด็กผ้าเช็ดมือ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อที่นอนเด็กและผ้าเช็ดมือ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด(เก้าอี้ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา(คูลเลอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(แอร์กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา(พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
2  มิ.ย. 2563
ซื้อ่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 (บ้านนายตุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ 2 (บ้านนายสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กน 219 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(2 เครื่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 (บ้านนางนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4 (บ้านนางหนูนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโนนตูม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองแดง บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดขยายสระหินสามก้อน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระดอนตาปู่ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดมือโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ผษ 1141) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สระสวนเกษตร ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องบวงสรวงและวัสดุอื่นๆ ประกอบพิธีบวงสรวงโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนมัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กล 5835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมโคจร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำเย็น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด(นักพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับเดินท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด?โนนตูมเกมส์?ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโนนตูมเกมส์ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่มนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โนนตูมเกมส์ ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเสื้อนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด?โนนตูมเกมส์?ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการย้ายถังโครงถักพร้อมติดตั้ง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด (ยางนอกรถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องบันทึกเสียง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการเสริมหินคลุก ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบกิจกรรมประจำฐานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับแข่งขันแต่ละฐานกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะ ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดขยายสระหนองทุ่ม ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้าง่โครงการขุดขยายสระหนองหลุบหิน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดคันดินขยายสระหนองปรือ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อหินคลุก 76.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ขุดลอกสระดอนตาปู่
8  ต.ค. 2562
ขุดขยายสระหินสามก้อน บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9
8  ต.ค. 2562
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5
8  ต.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13
8  ต.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13
8  ต.ค. 2562
ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10
8  ต.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11
26  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7
27  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อ่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน ผษ 1141 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง(บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โต๊ะอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ทำกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา(เก้าอี้กิจกรรมเด็กฯ)
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา(เก้าอี้กิจกรรมเด็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9
16  ก.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ 9
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองนาดี หมู่ 6
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง(คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้)โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง เดินทางศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุหล่อเทียนพรรษาโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยธรรมโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล. บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8
4  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11
4  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้งถนน คสล. บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12
4  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12
4  ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12
4  ก.ค. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบาดาลหมู่บ้าน ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบริการฉุกเฉิน EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองช่องโคพร้อมปรับสภาพพื้นที่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
โครงการขุดลอกสระหนองช่องโคพร้อมปรับสภาพพื้นที่ ม.3
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบาดาลหมู่บ้าน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ม.6
13  พ.ค. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน ม.12
13  พ.ค. 2562
โครงการขุดเจาะบาดาลหมู่บ้าน ม.9
13  พ.ค. 2562
โครงการขุดเจาะบาดาลหมู่บ้าน ม.8
1  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระหัวโสก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดหนองช่องโค บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เดินทางศึกษาดูงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
โครงการขุดลอกสระหัวโสก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4
30  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10
30  เม.ย. 2562
โครงการขุดหนองช่องโค บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด(แอร์ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ไปบ้านลุงประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องบวงสรวงและวัสดุอื่นๆโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมงานประเพณีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และมอเตอร์ปั๊มน้ำสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไช้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเจ้าเรือนไปบ้านสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเจ้าเรือนไปบ้านสาหร่าย
19  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2
19  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3
19  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8
19  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ไปบ้านลุงประดู่
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างโครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ้าเรือน หมู่ที่ 2
6  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเจ้าเรือนไปบ้านสาหร่าย
6  มี.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน
6  มี.ค. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
6  มี.ค. 2562
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
6  มี.ค. 2562
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา อบต.โนนตูม
6  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1
5  มี.ค. 2562
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง
5  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4
5  มี.ค. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง
5  มี.ค. 2562
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์
5  มี.ค. 2562
จัดซื้อโต๊ะทำงาน
5  มี.ค. 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
18  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้่อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
20  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
20  ก.พ. 2562
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย
20  ก.พ. 2562
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
20  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
20  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน
20  ก.พ. 2562
จัดซื้่อรถจักรยานยนต์
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยสามหมู่ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยสามหมู่ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 13
4  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องซักผ้า
4  ก.พ. 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ
4  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
4  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังค์ชั่น
4  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
4  ก.พ. 2562
จัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส
4  ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18  ม.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด?โนนตูมเกมส์?ครั้งที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?โนนตูมเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเสื้อนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด?โนนตูมเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับแข่งขันแต่ละฐานกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบกิจกรรมประจำฐานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับแนะนำการเสียภาษีประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อ คสล. บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาพิมพ์ปฏิทิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (แฟ้มตราช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน ผษ 1141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างขุดร่องน้ำเข้าหนองช่องโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จัดซื้อ DLTV
1  พ.ย. 2561
จ้างขนย้ายหินคลุกพร้อมปรับเกรดหินเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
29  ต.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
29  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
29  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงขยะ บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9
29  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9
29  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1
29  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11
27  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7
26  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3
21  ก.ย. 2561
ซื้อัจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเ้สริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(จักสานไม้ไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 11
6  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10
6  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า หมู่ที่ 9
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ(ทอผ้าไหม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
เหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3
24  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ 6
23  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ไป-กลับ)ตามโครงการเข้าวัด สนทนาธรรม นั่งสมาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเฉลิมชนมพรรษา ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุหล่อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อทีวีสีจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง