องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด4 การสรรหาบุคคล) [ 9 มี.ค. 2565 ]61
2 - (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด5การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 9 มี.ค. 2565 ]62
3 - (การบบรจุและแต่งตั้งบุคลากร)ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม [ 9 มี.ค. 2565 ]65
4 - (หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2565 ]63
5 - (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558 [ 9 มี.ค. 2565 ]58
6 - (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯพ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2565 ]68
7 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน2558 [ 9 มี.ค. 2565 ]67
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มี.ค. 2564 ]67
9 โครงการพนักงานดีเด่น [ 15 มี.ค. 2564 ]74
10 ประกาศเจนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 15 มี.ค. 2564 ]70
11 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 15 มี.ค. 2564 ]67
12 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการอบต.โนนตูม [ 17 เม.ย. 2563 ]64
13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งปม.2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 [ 17 เม.ย. 2563 ]62
14 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]75