องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2566 ]6
2 หลักเกณฑ์การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 ม.ค. 2566 ]17
3 (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด4 การสรรหาบุคคล) [ 9 มี.ค. 2565 ]74
4 - (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด5การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 9 มี.ค. 2565 ]73
5 - (การบบรจุและแต่งตั้งบุคลากร)ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม [ 9 มี.ค. 2565 ]77
6 - (หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2565 ]69
7 - (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558 [ 9 มี.ค. 2565 ]67
8 - (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯพ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2565 ]79
9 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน2558 [ 9 มี.ค. 2565 ]84
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มี.ค. 2564 ]78
11 โครงการพนักงานดีเด่น [ 15 มี.ค. 2564 ]83
12 ประกาศเจนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 15 มี.ค. 2564 ]81
13 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 15 มี.ค. 2564 ]78
14 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการอบต.โนนตูม [ 17 เม.ย. 2563 ]74
15 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งปม.2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 [ 17 เม.ย. 2563 ]73
16 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]89